Privatumo politika

Esminė informacija trumpai


Duomenų valdytojas: UAB Gitana, adresas, Bičiulių g. 32, Budrikų k., LT-96320, Klaipėdos raj., tel., +370 696 64106, el. paštas info@gitana.lt

Pagrindiniai duomenų tvarkymo tikslai:

  • prekių užsakymų apdorojimas, įskaitant garantinio termino paslaugų teikimą
  • finansinių dokumentų išrašymas (pavyzdžiui, sąskaitų-faktūrų)
  • problemų, susijusių su prekių pateikimu ar pristatymu, sprendimas
  • tiesioginės rinkodara
  • paskyros administravimas (tuo atveju, jeigu perkate susikūrę paskyrą)
  • įdarbinimo informacijos rinkimas
  • svetainės lankytojų naršymo ypatumų analizė

Jūsų, kaip duomenų subjekto teisės: žinoti kokie duomenys apie Jus yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti netikslius duomenis; reikalauti perduoti duomenis kitam valdytojui; prieštarauti duomenų tvarkymui; nesutikti su duomenų tvarkymu arba bet kada atšaukti savo sutikimą; reikalauti sunaikinti duomenis; reikalauti apriboti jų tvarkymą bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu ada@ada.lt

Daugiau informacijos rasite žemiau.

*********

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Gitana“ (toliau – Bendrovė/Pardavėjas) vertina klientų (toliau – Klientų/Pirkėjų) privatumą ir siekia užtikrinti, jog naršydami svetainėje www.gitana.lt ir įsigydami prekes jaustųsi saugiai. Ši privatumo politika reglamentuoja Elektroninės parduotuvės ir Pirkėjų pagrindinius Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Privatumo politika parengta vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais tiesiogiai taikomais teisės aktais, reglamentuojančiais Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir atitinka juose nustatytus reikalavimus. Bendrovės darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, įskaitant ir informacijos apie svetainės lankytojus.

II. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

1. Bendrovė renka tiesiogiai Kliento pateiktus duomenis užsakant ir perkant prekes el. parduotuvėje, įskaitant vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, IP adresą.
2. Klientas, registruodamasis svetainėje, privalo užtikrinti, kad pateikti jo Asmens duomenys yra teisingi.
3. Bendrovė gali automatiniu būdu statistiniais tikslais rinkti su Kliento asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes, jų pavadinimus, kiekius, kainas, atsiskaitymo būdų duomenis, prekių atsiėmimo vietą. Tokie statistiniai duomenys yra renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų Asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
4. Pardavėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:
4.1. Asmens duomenys yra renkami tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai ir skaidriai. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina tinkamą Asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
4.3. Asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia, nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;
4.4. Asmens duomenys yra tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
4.5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Pirkėjų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau nei to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
4.6. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų perdavimui yra naudojamas saugiausias ryšys su serveriu, kurį užtikrina TLS v1.2 SHA256 su RSA 2048 bitų šifravimo raktu. Tokiu būdu Asmens duomenys saugiai ir pašaliniams asmenims neįskaitomu formatu perduodami tiesiogiai Pardavėjui;
4.7. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
4.8. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali.
5. Įsigyti prekes El. parduotuvėje gali:
5.1. Visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
5.2. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
5.3. Juridiniai asmenys;
5.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
6. Asmens duomenų tvarkymo tikslai, pagrindai ir terminai:
6.1. Pirkėjo prekių užsakymų apdorojimas, įskaitant garantinio termino paslaugų teikimą – teisinis pagrindas: sutarties vykdymas. Duomenys šiuo tikslu saugomi 5 metus po prekių pristatymo (kai kurioms prekėms taikoma 5 metų garantija);
6.2. Finansinių dokumentų išrašymas (pavyzdžiui, sąskaitų-faktūrų) - teisinis pagrindas: teisės aktų vykdymas. Duomenys šiuo tikslu saugomi 5 metus po prekių dokumentų išrašymo;
6.3. Problemų, susijusių su prekių pateikimu ar pristatymu, sprendimas - teisinis pagrindas: sutarties vykdymas ir teisėtas interesas (aptarnavimo kokybės užtikrinimas). Duomenys šiuo tikslu saugomi 6 mėnesiai po problemos išsprendimo;
6.4. Tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienų, klientų pasitenkinimo apklausų, specialių pasiūlymų, akcijų ar kitos informacijos, susijusios su Bendrove, siuntimas el. būdu) - teisinis pagrindas: sutikimas duodamas svetainėje arba išreiškiama skitu būdu. Duomenys šiuo tikslu saugomi iki bus atšauktas sutikimas. Turite teisę nepatirdami jokių neigiamų pasekmių, nesutikti su duomenų tvarkymu šiuo tikslu, o anksčiau duotą sutikimą galite bet kada atšaukti pasinaudodami nuoroda naujienlaiškyje arba pranešdami mūsų žemiau nurodytais kontaktais;
6.5. Paskyros administravimas (tuo atveju, jeigu perkate susikūrę paskyrą) - teisinis pagrindas sutarties vykdymas. Duomenys šiuo tikslu saugomi 5 metus po paskutinio aktyvaus veiksmo svetainėje;
6.6. Įdarbinimo informacijos rinkimas – per mūsų svetainę gali pateikti savo duomenis įdarbinimo tikslais, tokiu atveju Jūsų duomenis tvarkysime – savo teisėto intereso teisiniu pagrindu (kaštų optimizavimas ir darbuotojų paieškos administravimas). Duomenys šiuo tikslu saugomi 6 mėnesius po įdarbinimo konkurso pabaigos arba tiek, kiek leidžia kandidato sutikimas;
6.7. Svetainės lankytojų naršymo ypatumų analizė – teisinis pagrindas: teisėtas interesas (gerinti savo svetainės prieinamumą ir paslaugų kokybę) arba sutikimas su slapukų naudojimu. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą, jų galiojimo laiką rasite slapukų politikoje.

7. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie El. parduotuvės www.gitana.lt slaptažodį ir prisijungimo vardą bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.
8. Administruodamas www.gitana.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus svetainės administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus (IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose).

III. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

1. Bendrovė užtikrina, jog Pirkėjo duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus 2 punkte išdėstytus atvejus, arba tuos atvejus, kai yra gautas Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui. Ši nuostata netaikoma tiems atvejams, kai duomenys perduodami duomenų tvarkytojams, kurie tvarko duomenis pagal UAB Gitana pavedimą.
2. Asmens duomenis UAB Gitana gali perduoti partneriams, kurių paslaugomis naudojamasi norint įvykdyti Kliento užsakymą:
2.1. Siuntų pristatymo tarnybai, kuri naudoja Asmens duomenis siekiant užtikrinti prekių pristatymą;
2.2. Lizingo bendrovėms, kurioms duomenys reikalingi siekiant įvertinti Pirkėjo galimybes įsigyti prekes lizingu;
2.3. Asmenims, užtikrinantiems naujienlaiškių siuntimą reklamos tikslais (šiuo atveju – Omnisend);
2.4. Jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti, tada Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
3. Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui ar kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
4. Jeigu už www.gitana.lt El. parduotuvėje įsigytas prekes mokate internetinės bankininkystės sistemoje, tokiu atveju Pirkėjo duomenų ir mokėjimo saugumą užtikrina banko serveris, kuriame atliekate mokėjimą.
5. Duomenys neteikiami už ES/EEE ribų.

IV. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

1. Duomenų subjektai, kurių Asmens duomenis tvarko bendrovė, turi teisę:
1.1. Žinoti apie savo duomenų tvarkymą;
1.2. Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
1.3. Gauti informaciją apie tvarkomus jo Asmens duomenis, prieš tai pateikus tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė ar vairuotojo pažymėjimas); informacija Pirkėjui pateikiama jo registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu;
1.4. Reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius Asmens duomenis;
1.5. Nesutikti, jog jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais arbai tais atvejai, kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu;
1.6. Taisyti savo Asmens duomenis prisijungus prie savo Paskyros;
1.7. Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
1.8. Reikalauti, kad Bendrovė apribotų jo Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
1.9. Reikalauti perkelti Asmens duomenis;
1.10. Prašyti ištrinti duomenis, jei jie yra pertekliniai ar tvarkomi neteisėtai;
2. Duomenų subjektas gali nepateikti mums savo Asmens duomenų ir svetainę naršyti anonimiškai, tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų el. parduotuvėje www.gitana.lt.
3. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Bendrovei elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo paklausimą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
4. Bendrovė turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.
5. Jeigu Pardavėjas abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti to Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

V. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

1. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami ir paskelbiami El. parduotuvės sistemoje.
2. Jeigu Klientas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, jis turi teisę jos atsisakyti raštu, kreipdamasis VI skyriuje pateiktais kontaktais, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis El. parduotuvės paslaugomis.
3. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi El. parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su nauja redakcija.

VI. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klientas, turėdamas klausimų, prašymų ar pasiūlymų dėl šios Privatumo politikos ar to, kaip Bendrovė tvarko jo asmens duomenis, visada gali kreiptis jam patogiu būdu:

  • Atvykti – Bičiulių g. 32, Budrikų k., LT-96320, Klaipėdos raj., ar bet kurią kitą UAB „Gitana“ parduotuvę
  • Skambinti – +370 696 64106
  • Rašyti – info@gitana.lt

Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, Klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri yra atsakinga už Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.