Aktyvios šarminės putos NERTA ALK

Prekės kodas: 300-0005-ACTSHA-01_ner

Gamintojas:

Sandėlyje: Yra sandėlyje

Klauskite el.paštu: nerta@gitana.lt

  • Puikiai tinka naudoti putų purškimo lankuose, gali būti naudojamas kaip šampūnas plovyklose su šepečiais
  • Itin tinka „amerikietiško“ tipo plovyklų putų sistemoms
  • Taip pat galima naudoti aukšto slėgio plovimo aparatuose su putų paruošimo mazgu
Pagrindinė kaina:  0,00 €
Kaina:  24,02 €

Puikiai tinka naudoti putų purškimo lankuose, ko rezultate, maišant šampūną su suspaustu oru ir vandeniu, gaunamos gausios, tvirtos putos, pasižyminčios neįtikėtinai didele valymo jėga.

Turi daug vandenį minkštinančių priedų ir visiškai nekenkia plaunamam paviršiui, naikina kalkių ir geležies dalelių liekanas vandenyje.

Pavojinga!

H318 - Smarkiai pažeidžia akis;

H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus;

P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką;

P280 - Mūvėti, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones;

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis;

P310 - Nedelsiant skambinti ir kreiptis į gydytoją, APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ;

P501 - Turinį / talpyklą šalinti į pavojingų ar specialiųjų atliekų surinkimo punktus, pagal vietinį, regioninį, nacionalinį ir (arba) tarptautinį reglamentą.

Sudėtis:

KAMAMIDOPROPILO BETAINAS 5 – 10%;

tetranatrio etilendiamintetraetanoatas 5 – 10%;

KOKAMIDOPROPILAMINO OKSIDAS 1 – 5%;

Riebalinis alkoholis, etoksilintas 1 – 5%;

Natrio hidroksidas; kaustinė soda < 1%.

PakuotėPlastikinis bakelis
Atrenkame Jums...