Vaškas NOVO FOAM WAX NERTA

Prekės kodas: 300-0005-NOVOFW-01_ner

Gamintojas:

Sandėlyje: Yra sandėlyje

Klauskite el.paštu: nerta@gitana.lt

  • Suteikiantis blizgesio stiprios koncentracijos vaškas, užtikrinantis patikimą spalvos apsaugą
  • Pasižymi stipriu vandenį atstumiančiu efektu
  • Atsparus neigiamam atmosferos poveikiui, tokiam kaip UV spinduliai ir rūgštusis lietus
Pagrindinė kaina:  0,00 €
Kaina:  38,26 €

NAUDOJIMAS:
Vienai transporto priemonei reikalingas kiekis 10-20 ml.

Pavojinga!

H315 - Dirgina odą;

H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą;

P264 - Plauti plaštakas kruopščiai po apdorojimo;

P280 - Mūvėti akių apsaugos priemones, naudoti veido apsaugos priemones, dėvėti apsauginius drabužius, apsaugines pirštines;

P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu;

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis;

P332+P313 - Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją;

P337+P313 - Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Sudėtis:

2-(2-butoxyethoxy) ethanol 10 - 20%;

Bis (2-ethylhexyl) carbonate 1 - 20%;

DIPALMOYLISOPROPYL DIMONIUM METHOSULFATE < 10%;

Siloxanes 1 - 10%;

Acetic acid < 1%;

Perfume, blend < 1%;

Benzyl salicylate < 1%.

Atrenkame Jums...