Dervų, smalų valiklis SUPER DEGREASER NERTA

Super kaina
Dervų, smalų valiklis SUPER DEGREASER NERTA

Prekės kodas: 300-0005-DEGRES-01_ner

Gamintojas:

Sandėlyje: Yra sandėlyje

Klauskite el.paštu: nerta@gitana.lt

  • Emulguojantis stipraus poveikio tirpiklis, pagamintas angliavandenilio pagrindu
  • Puikiai šalina alyvą, riebalus, suodžius, bitumą ir panašius nešvarumus
Pagrindinė kaina:  0,00 €
Kaina:  30,61 €

Produktas greitai įsiskverbia į dažus ir ištirpdo alyvą, bitumą ir pan. Tinka automobilių, krovininio transporto, variklių, važiuoklės, detalių ir pan. valymui.


NAUDOJIMAS:
„Nerta Super Degreaser“ dozuojamas nuo 30 iki 100 %, priklausomai nuo užterštumo lygio. Siekiant didesnio ekonomiškumo, priemonę rekomenduojama purkšti naudojant purkštuvą. Po to ištrinama audiniu. Nešvarumus galima pašalinti ir mirkant dalį tirpale. Po valymo paviršių nuplaukite vandeniu, geriausia naudojant aukšto slėgio plovimo siurblį.

Pavojinga!

H304 - Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį;

H318 - Smarkiai pažeidžia akis;

P280 - Mūvėti akių apsaugos priemones, naudoti veido apsaugos priemones, dėvėti apsauginius drabužius, apsaugines pirštines;

P301+P310 - PRARIJUS: nedelsiant skambinti kreiptis į gydytoją, APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ;

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis;

P405 - Laikyti užrakintą;

P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į Pavojingų arba specialių atliekų surinkimo vieta pagal vietos, regiono, nacionalinius ir / arba tarptautinius reglamentus.

Sudėtis:

Kerosine: distillates, hydrotreated light 50 - 80%;

Fatty alcohol ethoxylated 1 - 10%;

Orange terpene 1 - 10%;

3-butoxypropan-2-ol 1 - 10%.

Atrenkame Jums...