Automobilių diskų ploviklis NERTA Wheelshine Super 5l

Prekės kodas: 300-0005-WHEELS-01_ner

Gamintojas:

Sandėlyje: Yra sandėlyje

Klauskite el.paštu: nerta@gitana.lt

  • Koncentruota, šarminė priemonė automobilių diskų plovimui
  • Greitas ir efektyvus būdas pašalinti stabdžių dulkes ir kitus nešvarumus
Parduotuvėje:  0,00 €
Kaina:  20,93 €

Pavojinga!

H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis;

P260 - Neįkvėpti dūmų, dujų, aerozolio, garų;

P264 - Plauti plaštakas kruopščiai po apdorojimo;

P280 - Mūvėti akių apsaugos priemones, naudoti veido apsaugos priemones, dėvėti apsauginius drabužius, apsaugines pirštines;

P301+P330+P331 - PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo;

P303+P361+P353 - PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu;

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Sudėtis:

Sodium hydroxide 20-30%;

Alkylpolyglucoside 1 - 10%;

Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt 1 - 10%.

Talpa5 l
Atrenkame Jums...